APB Flyweight Cycle I Round 2

18 Jul 2015
Fly Division
52kg
21:00 GMT +2, Europe
Hall sofia, Sofia
Bout 1
V

Referee AYDIN Emre

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
JA 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 78:74
JB 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 78:74
JC 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 78:74
  • JA KAIGORODOV Anatoli (Moldova)
  • JB KARAKULOV Mykola (Ukraine)
  • JC GERMAIN Tony (Canada)
Bout 2
V

Referee GORNY Mariusz

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
JA 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10 10:9 9:10 9:10 73:79
JB 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10 10:9 9:10 9:10 73:79
JC 9:10 9:10 9:10 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 76:76
  • JA KARAKULOV Mykola (Ukraine)
  • JB RYSBAYEV Rakhymzhan (Kazakhstan)
  • JC GERMAIN Tony (Canada)